Kiralama Süresi :
En az kiralama süresi 24 saattir.

Sürücü Belgesi ve Yaş Alt Limiti :
Başvurularda ;

( Linea, Symbol, Peugeot 301 ) 21 yaş ve 1 yıllık ehliyet,

( Citroen c5, Opel Corsa hB ) 22 yaş ve 2 yıllık ehliyet,

 

GENEL KİRALAMA KOŞULLARI
İş bu sözleşme ile araç kiralayan RENTAL AUTOS ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ (KAYA OTO KİRALAMA) bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede ‘Vasıta’ olarak belirtilecektir) sözleşme adı ve adresi geçen kiracıya kiralanmıştır. Kiracı, bu vasıtayı sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel kiralama koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1-Kiracı vasıtayı, stepnesini tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen konumda, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalar kiracının aracı hukuka aykırı olarak  elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı kiralanan araç için yol bulma cihazı(navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vs. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemek zorundadır.

2-Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıta da hiçbir kaza yada hasar izi bulunmadığını kabul eder.( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenlerin dışında)  Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik ve elektrik vs. 3.kişilerinde talepleri dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul eder.(örneğin hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan  hasarlar lastik ve jant gibi aksamlara hasar verilmesi, alkollü araç kullanma vs.)kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar gelmesi halinde 100EURO karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır. Sözleşme kabul edildiği takdirde kiracı itiraz hakkını kaybedecek, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirecektir.

3- Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı kendisi, 3.şahıslar ve kiralanan araç için hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için,  kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari mali mesuliyet,ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat pirim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinden ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir.aksi takdirde her türlü idari hukuki ve cezai (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracıya Ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın yada karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü,balkon,dal yada hehangi bir nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık,hasar,ihtiyari mali mesuliyet güvenceleri ve ferdi kaza sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder;
a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

4-Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır;
a)Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b)Herhangi bir vasıta yada trayleri itmekte veya çekmekte,
c)Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d)Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,
e)Motorlu sporlarda, yarış, sürat tayini,ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),
f)Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
g)Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

5-Vasıtanın kullanımı;
a) Vasıtanın durumuna göre en az 1,2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.
b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen (21) yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine ismi/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d)Kiracı, vasıtanın servis ışığı yanması, fren balatası vb. bitmesi halinde vasıtayı kullanmayacak, kullandığı durumda oluşabilecek masraf, zarar ve giderler KİRACI’ya aittir. En yakın KAYA Oto Kiralama ofisine bildirmek zorundadır.
e) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.

6-Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür:
a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekleri maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyarı Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza Sigortası (PAI) bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim almış olduğu yakıt seviyesinden, kiralama sonunda teslim aldığı yakıt seviyesinde teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin %30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,
c)Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesi’ni (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,
d) Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol,uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında Araç marka modeline göre KAYA Oto Kiralama tarafından belirlenen ön provizyon, kiracının kredi kartından tahsil edilir ve/veya nakit olarak alınır. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına vb. itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
e) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko ve sigorta kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
g) Kiralayan araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.
h) Kiracı, 3.şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak kiracı, İş bu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet (IMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde) IMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.
ı) Kiracı, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan kiracı münhasıran sorumludur.

7-Bir trafik kazası durumunda vasıtada bulunan GPS yardımıyla vasıtanın kaza durumundaki hızı tespit edilir ve yasal hız limitleri üzerindeyse KAYA Oto Kiralama vasıtada bulunan Zorunlu Trafik Sigortası ve/veya Kasko seçeneklerini kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar ve oluşabilecek zarar ve masrafları KİRACI kendisine derhalrücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

8-Bir trafik kazası durumunda Kiracı, Kiralayana vasıtanın tamiri/yapılması süresince, kısaca vasıtanın KAYA Oto Kiralama’ya teslim edilmeyen gün boyunca belirlenen süre toplamınca KAYA Oto Kiralama tarafından belirlenen günlük fiyat üzerinden ücretlendirilecek ve ödemekle yükümlü olduğunu peşinen beyan ve taahhüt eder.
KAYA Oto Kiralama ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

9-Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır;
a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il,- trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,
c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 18 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın ofisine ulaştırmak.

10-Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

11-Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi’nden (TP) yararlanacaktır.

12- 3.şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

13-Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik yada imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14-KİRACI’ya köprü, otoyol vs. geçişler için HGS vs. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişlerKİRACI’ya geçiş bedeli + KDV ve hizmet bedeli x(1.85) olarak fatura edilecektir.

15-Kiralayan, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir.
KAYA Oto Kiralama trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

16-Kiracı, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı olan kullanım amacından dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevuzat çerçevesinde doğuracağı hertürlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, KAYA Oto Kiralama’ya herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhalrücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

17-Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nıninsiyatifinde olup yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI’ya ayrıca fatura edilir. KAYA Oto Kiralama ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

18-Kiracı, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun kira anlaşması ve genel kiralama koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağını hususlarını kabul ve taahhüt eder, Aksi durumun tespiti halinde, KAYA Oto Kiralama’nın hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar Kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, KAYA Oto Kiralama’ in, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3katı kadar cezai talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, KAYA Oto Kiralama’ in, en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme haklı saklı olacaktır. Kiracı KAYA Oto Kiralama’in bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

19-Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.
KAYA Oto Kiralama Suçlamayla ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

20-KİRACI, KAYA Oto Kiralama tarafından, kendisine, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmesine izin verir. Kiracı, geçmişten vermiş ve/veya verecek olduğu kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, paylaşılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, Kiracı aksini belirtmediğini sürece KAYA Oto Kiralama kendisiyle SMS, internet, mektup ve telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin verir. Kiracı aksini belirtmedikce, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini KAYA Oto Kiralama’ nin iletişim kanallarından bildirebilir.

21-Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması özellikler vasıtayı kararlaştıran tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcalamarı ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından yada hasarından sorumlu değildir.

22-Kiracı vasıtayı kiralamak için KAYA Oto Kiralama banka hesaplarına Havale,EFT vb. ve/veya nakit olarak göndermiş olduğu kaparo adı verilen ücretin araç iptali durumunda geri iade edilmeyeceğini bildiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

23-Kiracı, ödemeleri tüm banka kartları ve kredi kartlarıyla yada nakit olarak yapabilecektir. Ayrıca, cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren TÜRKİYE CUMHURİYETİ Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının üç katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24-Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuk ve hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

25-Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik yada ek geçersizdir.

26-Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde KAYA Oto Kiralama’nın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

27-Kiracı kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

28-Kiracı kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

29-Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde KASTAMONU Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

Rezervasyon Şartları

İnternet sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz rezervasyonlar aşağıdaki şartlar ile geçerlidir:
Yapmış olduğunuz rezervasyon koşullarının değiştirilmesi talebi halinde ( dönüş tarihinin önce veya sonraya alınması, dönüş istasyonunun değişmesi, araç grubunun değiştirilmesi, kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi ) talep karşılanamayacağı gibi, karşılanması halinde de ek bir ücret talep edilmesi veya kiralama bedelinde bir indirim yapılamaması durumu ortaya çıkabilir..

Rezervasyon yapıldığında araç kiralama bedelinin tamamı veya bir kısmı rezervasyon esnasında ödeme yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir. Rezervasyonun aracın teslim gün ve saatine 48 saat veya daha kısa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kaydıyla toplam kiralama bedelinin %30u araç rezervasyon bedeli olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.

Kiralama esnasında Genel Kiralama Koşulları imzalatılacaktır.

Yolculuklarınızda bir sorun ile karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız.

Kesin rezervasyon yaptırmanızı takiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya bir mesaj alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan mail order veya hesaba havale ile rezervasyon aşamasında veya aracı teslim alırken kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

Kiralama bedelinin şirketiniz tarafına faturalamasını istiyorsanız Fatura bilgilerinizi bize ulaştırmanız halinde, muhasebe departmanımız konuyla ilgili şirketinizin ilgili kişileriyle temasa geçecektir.

Sitemizden yapmış olduğunuz rezervasyonlar Araç Kiralayabilme Şartları fiyat Koşulları ve site Kullanım Şartlarının tarafınızdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir.

Kiralama Sözleşmesi